zasiłek pogrzebowy

Zwrot kosztów pogrzebu: zasiłek pogrzebowy


Data: 4 sierpnia 2015 kategoria: Informator, Prawo pogrzebowe

Zorganizowanie pogrzebu jest bardzo kosztowną inwestycją. Zawsze chcielibyśmy urządzić swoim bliskim zmarłym piękną uroczystość, czasem jednak koszty mogą przewyższać nasze możliwości. Średni koszt pogrzebu waha się między trzema a dziesięcioma tysiącami złotych. Oprócz opłat za sam zakład pogrzebowy powinniśmy mieć na uwadze koszty za miejsce pochówku oraz za uroczystość kościelną. Dlatego warto poznać możliwości odzyskania poniesionych kosztów. Taką możliwość daje zasiłek pogrzebowy.

Zasiłek pogrzebowy

Pamiętajmy, że za poniesione koszty przysługuje nam zasiłek pogrzebowy. Jest on ustalony w wysokości czterech tysięcy złotych. Aby go uzyskać, należy spełnić co najmniej jeden z warunków. Zasiłek pogrzebowy przysługuje w przypadku śmierci:

 • osoby, która ma prawo do emerytury lub renty albo spełniony warunek do jej uzyskania
 • osoby, która ma prawo do emerytury pomostowej
 • osoby ubezpieczonej (także z racji pobierania zasiłku macierzyńskiego lub chorobowego)
 • osoby, która ma prawo do nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego
 • członka rodziny osoby opisanej w powyższych podpunktach
 • osoby pobierającej zasiłek chorobowy
 • osoby, która pobiera świadczenie przedemerytalne lub członka rodziny takiej osoby
 • osoby, której przysługuje renta socjalna
 • osoby zmarłej w wypadku
 • osoby, której przysługuje renta z powodu wypadku lub członka rodziny takiej osoby

Wniosek o zasiłek musimy zgłosić w oddziale ZUS w ciągu roku od śmierci. W tym celu przygotowujemy następujące dokumenty:

 • wypełniony wniosek o zasiłek
 • skrócony odpis aktu zgonu
 • oryginały rachunków poświadczających poniesione koszty
 • zaświadczenie o stopniu pokrewieństwa ze zmarłym
 • zaświadczenie o podleganiu ubezpieczeniu rentowemu w dniu śmierci
 • w przypadku zmarłych osób pracujących: zaświadczenie z zakładu pracy

Kredytowanie pogrzebu

Powinniśmy również wiedzieć o tym, że możemy kredytować koszty pogrzebu. Firmy pogrzebowe na ogół umożliwiają opłacenie usług w formie kredytu. Aby to uczynić, musimy mieć zdolność do pobrania zasiłku pogrzebowego. W takiej sytuacji zakład świadczący nam usługi sam pobierze przysługujący zasiłek z placówki ZUS.

Inne formy spłaty pogrzebu w szczególnych przypadkach

Jeśli przyczyną śmierci jest wypadek, koszty pogrzebu pokrywa firma ubezpieczeniowa. W przypadku śmierci osoby zarejestrowanej w urzędzie jako osoba bezrobotna, pogrzeb opłaca opieka społeczna.

[avg] ([per]) [total] vote[s]

Regulamin korzystania z serwisu
Regulamin korzystania z serwisu