Materiał Partnera

W jaki sposób państwo pomaga w organizacji pogrzebu?

W jaki sposób państwo pomaga w organizacji pogrzebu?

Ceremonia pogrzebu wiąże się z kosztami i to nie ulega żadnej wątpliwości. Ile jednak do organizacji pogrzebu dokłada państwo? Postaramy się odpowiedzieć na te i inne pytania, które pojawiają się podczas organizacji pochówku.

Polskie prawo pozwala na uzyskanie zasiłku, który ma odciążyć finansowo bliskich zmarłego. Świadczenie uzyskiwane jest z ZUS-u i nazywa się zasiłkiem pogrzebowym.

O zasiłek pogrzebowy mogą ubiegać się bliscy osoby zmarłej, jednak zakłady pogrzebowe takie jak Zakład Pogrzebowy Bożena Witwicka we Wrocławiu, często podejmują się załatwienia wszystkich formalności w imieniu klienta.

Zasiłek pogrzebowy – dla kogo?

Świadczenie można uzyskać po złożeniu stosownego wniosku do ZUS-u, trzeba jednak spełnić następujące warunki:

Zasiłek pogrzebowy można uzyskać w przypadku śmierci:

  • osób ubezpieczonych,
  • osób nie mających ustalonego prawa do emerytury lub renty, lecz spełniających warunki do jej pobierania,
  • członków rodziny wymienionych osób.

Przez członków rodziny należy rozumieć dzieci własne, dzieci przysposobione, dzieci drugiego małżonka, dzieci, wnuki, rodzeństwo, współmałżonek (wdowa lub wdowiec), rodzice (w tym: ojczym i macocha).

Rozszerzenie przepisów o dziadków nastąpiło w marcu 2015 roku – od tej pory za członków rodziny według przepisów uważa się też:

  • babcię,
  • dziadka,
  • dziecko umieszczone w rodzinie zastępczej,
  • osobę, nad którą ustanowiono opiekę prawną.

O zasiłek może również wystąpić każdy pokrywający koszty pogrzebu (osoby prywatne, pracodawcy, domy pomocy społecznej czy jednostki administracyjne – gmina, powiat, osoba prawna kościoła i związku wyznaniowego).

Warto przy tym pamiętać, że prawo do zasiłku pogrzebowego wygasa po upływie 12 miesięcy od śmierci osoby, której bliscy ubiegają się o świadczenie.

W sytuacji, gdy koszty pogrzebu zostały poniesione przez więcej niż jedną osobę lub podmiot prawny, wtedy zasiłek pogrzebowy ulega podziałowi między te osoby, proporcjonalnie do poniesionych kosztów ceremonii pogrzebowej.

Jakie dokumenty?

Dokumenty, które należy złożyć samodzielnie lub za pośrednictwem zakładu pogrzebowego, potrzebne do otrzymania zasiłku pogrzebowego, to przede wszystkim wniosek o wypłatę zasiłku pogrzebowego (druk ZUS Z-12), skrócony odpis aktu zgonu, oryginały rachunków poniesionych kosztów pogrzebu (w przypadku przejęcia oryginalnych dokumentów przez bank, należy wystąpić o ich kopię) oraz dokumenty potwierdzające pokrewieństwo lub powinowactwo (dowód osobisty lub skrócone odpisy aktów stanu cywilnego).

form success Dziękujemy za ocenę artykułu

form error Błąd - akcja została wstrzymana

Polecane firmy